PRAVO NA RASKID UGOVORA O KUPOPRODAJI

Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:

- ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena,

- ako je predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču,

- ako je potrošač posebno zahtijevao posjet trgovca radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je potrošač izrijekom zahtijevao, trgovac pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom,

- ako je predmet Ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave,

- ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima.

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti ELGRAD d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na adresu ELGRAD d.o.o., Vučak 30, 10000 Zagreb), putem telefaksa i to na broj: 01/ 5502 453 ili elektroničkom poštom na mail adresu: webshop@elgrad.hr, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.

Obrazac za jednostrani raskid Ugovora (Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora nalazi na dnu ove stranice) korisnik može  poslati putem pošte na adresu Elgrad d.o.o. Vučak 30, 10 000 Zagreb ili na e-mail: webshop@elgrad.hr, Elgrad d..o.o. će mu u tom slučaju bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom.

Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat sredstava koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada ELGRAD d.o.o. zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca ELGRAD d.o.o. može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.

Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu ELGRAD d.o.o., Vučak 30, 10000 Zagreb,  bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora ELGRAD-u d.o.o.. Izravne troškove povrata robe korisnik snosi sam.

Korisnik se moli da prije raskida Ugovora nazove na broj telefona: 01/ 5502453 ili se javi na mail adresu webshop@elgrad.hr kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.

Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. U slučaju oštećenja originalne ambalaže iznos povrata bit će umanjen za postotak sukladan vrijednosti robe. U tom slučaju bit će te obaviješteni.

Ako je na zahtjev korisnika izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, korisnik je dužan platiti ELGRAD-u d.o.o. iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je korisnik obavijestio ELGRAD d.o.o. o jednostranom raskidu Ugovora.

REKLAMACIJE I PRIGOVORI

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete.

Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati pakiranje pošiljke. Ukoliko pakiranje pošiljke ima vidljivih oštećenja/nedostataka, preporučujemo da kupac odbije primitak iste jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti ELGRAD-u d.o.o., uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte te usmeno putem telefona:

  • na broj telefona: 01/ 5502453
  • na e-mail adresu: webshop@elgrad.hr
  • na adresu: ELGRAD d.o.o., Vučak 30, 10 000 Zagreb.

U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, kupac treba poslati fotografiju navedene reklamacije kako bi se ista uvažila na temelju fizičkog dokaza.

ELGRAD d.o.o. vrši prikup reklamirane oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ukoliko se utvrdi da je reklamacija opravdana te da kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije u rokovima određenim Zakonom o obveznim odnosima, cjelokupan trošak zamjene proizvoda s novim u cijelosti snosi ELGRAD d.o.o..

U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen (proizvod mora biti nekorišten, u nepromijenjenoj količini te u originalnoj ambalaži, uz predočen originalan račun i jamstvo, ukoliko postoji) proizvod će se dati na vještačenje za to ovlaštenoj ustanovi ili ovlaštenom sudskom vještaku.

Ukoliko je do reklamacije i posljedičnog vještačenja došlo prije isteka roka od 6 mjeseci od dana predaje proizvoda kupcu, odnosno od dana prijelaza rizika na kupca, a ELGRAD d.o.o. smatra da nedostatak u tom trenutku nije postojao, troškove vještačenja snosi ELGRAD d.o.o. u cijelosti.

Ako se nedostatak na proizvodu pojavi nakon isteka od 6 mjeseci od dana predaje proizvoda kupcu, odnosno od dana prijelaza rizika na kupca, ali ne kasnije od 24 mjeseca od dana prijelaza rizika na kupca, troškove vještačenja snosi kupac ili ELGRAD d.o.o., ovisno o rezultatu vještačenja.

 

PRIMJER OBRASCA O JEDNOSTRANOM RASKIDU UGOVORA

1. Ime, prezime i adresa potrošača.

2. Prima: ELGRAD d.o.o., Vučak 30, 10000 Zagreb, 01/ 5502453, mail: webshop@elgrad.hr

3. Ja _____________________ ovim izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o prodaji sljedeće robe/za pružanje sljedeće usluge _________________, naručene/primljene dana ______________________

Potpis potrošača (samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru),

Datum:

 

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

 

 

 

 

 

 

Imate li dodatnih pitanja ili nejasnoća pri kupovini, slobodno nas kontaktirajte na broj T. 01 5502 453